POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Formularze rejestracyjne

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są przez Klub Sportowy Polesie Urszulin z siedzibą przy ul. Szkolnej 23, 22-234 Urszulin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475589  (dalej zwanym „Administrator”).  

Dane przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są przez Administratora w celu organizacji zajęć treningowych.  

Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania przez Administratora i jednostek mu nadrzędnych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Uczestnik / Rodzic uprawniony jest do cofnięcia udzielonej zgody za pomocą oświadczenia przekazanego Administratorowi. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przechowywane będą przez Administratora do czasu otrzymania żądania przez Uczestnika / Rodzica ich usunięcia.   Uczestnikowi / Rodzicowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji uczestnika, jako zawodnika Klubu i/lub uczestnictwa w Zajęciach organizowanych przez Klub.  

W/w dane osobowe, objęte są ochroną, na podstawie przepisów rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Wyciąg z Regulaminu

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Opiekuna (dalej: dane osobowe) jest: Klub Sportowy Polesie Urszulin z siedzibą przy ul. Szkolnej 23, 22-234 Urszulin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475589 (dalej: Administrator);
2. Dane kontaktowe osoby nadzorującej przetwarzanie danych osobowych u Administratora: Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem e-mail klub@polesieurszulin.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika i Opiekuna przetwarzane będą w celu prowadzenia Zajęć;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Opiekuna jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia realizację Zajęć;
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe;
6. Dane osobowe Uczestnika i Opiekuna nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
7. Dane osobowe Uczestnika i Opiekuna będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Zajęć, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
8. Uczestnik i Opiekun posiada prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO – w granicach art. 21 RODO;
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych na adres e-mail: klub@polesieurszulin.pl;
10. Uczestnikowi i Opiekunowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.