KONKURS #polubpolesie

Na naszym profilu Facebook (http://www.facebook.com/polesieurszulin) ogłosiliśmy KONKURS, w którym do wygrania jest piłka nożna ADIDAS CONEXT15 (rozmiar 5) z certyfikatem FIFA Quality. Co trzeba zrobić żeby ją zdobyć? To bardzo proste! Wystarczą 4 poniższe kroki:
KROK 1 = polubić nasz profil,
KROK 2 = w komentarzu wyłącznie pod postem konkursowym zamieścić hasztag #polubpolesie i oznaczyć jak największą liczbę swoich znajomych,
KROK 3 = udostępnić post konkursowy,
KROK 4 = zaprosić jak najwięcej znajomych do polubienia profilu Polesia Urszulin poprzez przesłanie ze swojego profilu w aplikacji Facebook zaproszenia do znajomych z wykorzystaniem następującej ścieżki: … Więcej >>> Udostępnij >>> Zaproś znajomych do polubienia tej strony.
———-
Wygrywa osoba, która oznaczy i zaprosi najwięcej znajomych!!!
———-
Konkurs trwa do 10 grudnia 2020. Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.
3, 2, 1, 0 START!!! 
 

Regulamin konkursu „#polubpolesie”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#polubpolesie” (zwanego dalej „Konkursem”) jest administrator profilu Polesie Urszulin https://www.facebook.com/polesieurszulin, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/polesieurszulin
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”). W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Konkursie. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta na portalu Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem (Partnerzy).
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu większej ilości zgłoszeń konkursowych zawierających kolejne odpowiedzi, przy czym każde kolejne zgłoszenie musi być poprzedzone łącznym spełnieniem przesłanek określonych w pkt. III poniżej.

III. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 23:59:
 3. a) polubić fanpage https://www.facebook.com/polesieurszulin,
 4. b) w komentarzu lub w komentarzach na https://www.facebook.com/polesieurszulin wyłącznie pod postem konkursowym zamieścić hasztag #polubpolesie i prawidłowo oznaczyć jak największą liczbę znajomych,
 5. c) udostępnić post konkursowy,
 6. d) zaprosić jak najwięcej znajomych do polubienie profilu https://www.facebook.com/polesieurszulin poprzez przesłanie ze swojego profilu w aplikacji Facebook zaproszenia do znajomych z wykorzystaniem następującej ścieżki: … Więcej >>> Udostępnij >>> Zaproś znajomych do polubienia tej strony.
 7. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie przesłanej odpowiedzi konkursowej.
 8. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w pkt 2 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
 9. Wraz z przystąpieniem do Konkursu – Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wysłanej przez Uczestnika odpowiedzi przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, w tym na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

IV. Nagroda oraz zasady jej przyznawania

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki określone w pkt III Regulaminu i który oznaczy w komentarzu/ach pod postem konkursowym z hasztagiem #polubpolesie oraz tym samym zaprosi do polubienia strony największą liczbę znajomych. W przypadku równej liczby oznaczonych/zaproszonych znajomych o zwycięstwie decydować będzie wcześniejsza data zamieszczenia komentarza.
 2. Jury składać się będzie z 3 osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Nagrodą w Konkursie jest piłka nożna ADIDAS CONEXT15 (rozmiar 5) z certyfikatem FIFA Quality.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w dniu 15 grudnia 2020 r. Nazwisko laureata zostanie opublikowane na stronie internetowej https://www.facebook.com/polesieurszulin
 5. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku niedostarczenia zgody nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik wskazany przez Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród zwycięzcy z powodu:
 7. niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego,
 8. niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą, z przyczyn, za które ten ponosi odpowiedzialność,

W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wytypowani przez Organizatora.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej.
 2. Dokładny termin i miejsce wydania – odbioru nagrody głównej zostanie uzgodniony przez Organizatora z laureatem.
 3. Nieodebranie nagrody lub nieuzgodnienie żadnego terminu odbioru tej nagrody w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców tj. do dnia 29 grudnia 2020 r. z przyczyn, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, powoduje utratę prawa do tej nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej lub niedoręczenia wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail lub innych danych lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
 5. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Uczestnik nie może przenieść prawa do jej odbioru na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 6. W sytuacji rezygnacji z odbioru nagrody, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez osobę rezygnującą z odbioru nagrody.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest administrator profilu Polesie Urszulin https://www.facebook.com/polesieurszulin. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również zaprzestania ich przetwarzania. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych w zakresie odpowiednio: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, to jest wykonania czynności wynikających z Regulaminu Konkursu lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, Uczestnika Konkursu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 3. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
 4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
 5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie złożonej reklamacji.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na Stronie Konkursu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej https://www.facebook.com/polesieurszulin
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.